Trong bài viết này  Blog Học tiếng Trung Online sẽ hướng dẫn bạn câu đối thoại và các họ và tên đối phương

Học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc - hỏi họ và tên
Học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc – hỏi họ và tên

A:你贵姓?
Nǐ guì xìng?
Bạn mang họ gì vậy ? (Nếu dịch trực tiếp thì sẽ là: Bạn họ gì vậy? )

B:我姓张。你呢?你贵姓?
Wǒ xìng Zhāng. Nǐ ne? Nǐ guì xìng?
Tôi họ Trương. Còn bạn họ gì ?

A:我姓李,名字叫佳佳。你叫什么名字?
Wǒ xìng lǐ, míngzi jiào Jiājiā. Nǐ jiào shénme míngzi?
Tôi họ Lý, tên là Giai Giai. Còn bạn tên gì ?

B:我叫大伟。以后就叫我大伟吧。
Wǒ jiào Dàwěi. Yǐhòu jiù jiào wǒ Dàwěi ba.
Tôi tên Đại Vĩ, từ đây về sau bạn cứ gọi tôi là Đại Vĩ.

A:好吧。大伟,你是学生吗?
Hǎo ba. Dàwěi, nǐ shì xuésheng ma?
Tôi hiểu rồi. Bạn là học sinh phải không, Đại Vĩ.
B:是,我是大学生。
Shì, wǒ shì dàxuésheng.
Vâng, tôi là sinh viên.
A:认识你很高兴。
Rènshi nǐ hěn gāoxìng.
Tôi rất vui vì được quen biết bạn.

B:我也很高兴。。
Wǒ yě hěn gāoxìng.
Tôi cũng rất vui.

  • Từ vựng

(guì/形容詞):( Tiền tố đầu trong câu )thể hiện sự kính trọng đến đối phương.
※Nó giống với từ “ Của bạn” trong tiếng Việt. Ví dụ: “ Của bạn” trong “ Tên của bạn”, Của bạn” trong “ Công ty của bạn”
(xìng/動詞):Mang họ là ~

(jiào/動詞):Tên gọi là ~ (Gọi là ~ )

什么(shénme/代名詞):Cái gì, loại gì (Tương đương với “ What” trong tiếng Anh )

名字(míngzi/名詞):Tên.

(jiù/副詞):Ngay lập tức.

(shì/動詞):Là ~ (Giống với “Be” trong tiếng Anh )

学生(xuésheng/名詞):Học sinh

认识(rènshi /動詞):Quen biết.

高兴(gāoxìng/形容詞):Vui mừng, phấn khởi.

  • Những từ cần lưu ý

Những từ dùng để hỏi tên hay hỏi họ đối phương

「贵姓(guì xìng)?」là dạng câu hỏi dùng để hỏi họ của đối phương, đây là cách nói thể hiện sự kính trọng đối phương.

Trong kinh doanh thì đây là từ được sử dụng nhiều nhất mà không có bất cứ vấn đề nào cả.
Tuy nhiên từ 「贵姓?」 chỉ có thể sử dụng để hỏi họ của người đang nói chuyện trực tiếp với mình. Khi hỏi họ của người thứ 3 thì sẽ là 「姓什么(xìng shénme)?」

Cách trả lời đối với câu hỏi này chính là trả lời họ của mình như 「我姓张(Wǒ xìng Zhāng/ Tôi họ Trương)」 cho đối phương biết.

Khi ta thay thế chữ 「姓」 thành chữ 「叫(jiào)」thì nó sẽ trở thành câu hỏi tên hoặc là câu hỏi cả họ và tên.

Từ 「名字」trong câu 「你叫什么名字」 có thể dùng để hỏi tên hay hỏi cả họ lẫn tên.
Vì thế mà câu trả lời cho câu hỏi này chính là 「我叫大伟(Wǒ jiào Dàwěi)」hay「我叫张大伟(Wǒ jiào Zhāng Dàwěi)」 đều không có vấn đề gì cả.

Ta cũng có thể nói câu 「你叫什么名字?」thành câu , 「你叫什么?」cũng không sao.

Câu「认识你很高兴(Rènshi nǐ hěn gāoxìng)」mang nghĩa “ Nice to meet you” trong tiếng Anh.

Đây là cụm từ truyền đạt niềm vui đối với việc gặp gỡ trong lần gặp đầu tiên. trong tiếng Việt thì cụm từ “ Mong nhận được sự chiếu cố từ bạn” được sử dụng nhiều hơn so với cụm từ “ Tôi rất vui vì được quen biết bạn”

Về mặt ngữ nghĩa nếu nói một cách cứng nhắc thì cụm từ「初次见面,请多关照(Chūcì jiànmiàn, qǐng duō guānzhào /Mong nhận được sự chiếu cố từ bạn” có nghĩa như)」 Lần đầu gặp mặt mong bạn sẽ giúp đỡ tôi sau này”. Và như thế thì cách nói sẽ trở nên không tự nhiên và không thân thiện.

  • Câu ngữ pháp và cách sử dụng 「就」

Trong đối thoại sẽ thường xuyên xuất hiện câu「以后就叫我大伟吧(Yǐhòu jiù jiào wǒ Dàwěi ba)―Từ đây về sau cứ gọi tôi là Đại Vĩ」

「以后」là “ Sau này ”, 「叫」là gọi tên, 「我」là tôi, ,「大伟」là tên của tôi, 「吧」tương đương với nghĩa “ hãy gọi như thế nhé”. Nếu như nói “ Sau này gọi tôi là Đại Vĩ nhé” cũng được nhưng tại sao lại thêm từ “ Cứ “ vào giữa câu để nó trở thành “ Sau này cứ gọi tôi là Đại Vĩ nhé “Khi ta đặt từ “ Cứ “ trước động từ thì nó sẽ mang nghĩa “ ngay lập tức, tức thì “Trong trường hợp này, nếu ta dịch một cách cách cứng nhắc thì nó sẽ có nghĩa là “Sau khi đã biết tên của tôi thì từ đây về sau bạn cứ gọi tôi là Đại Vĩ”Nói chung nó tương đương với “ From now on “ trong tiếng Anh.Tuy nhiên trong tiếng Việt thì cách sử dụng từ 「就」không được dùng nhiều nên cúng ta cũng thường cảm thấy lúng túng không biết nên sử dụng nó trong trường hợp nào thì tốt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here